Tvärsektionellt arbete

Kommunens arbete för skydd mot olyckor är uppdelat i två delar, en övergrpiande del som handlar om kommunens arbete med skydd mot olyckor och en del som handlar om räddninsjtänsten arbete för skydd mot olyckor. Man har valt denna indelningen eftersom räddningstjänsten arbete skiljer sig mycket jämfört med de andra kommunala förvaltningarna. 2007 tillsattes det en riskhanteringsgrupp i kommunen där det finns representater från alla de olika förvaltningarna och ett antal nyckelpersoner. Den lokala säkerhetssamordnaren är ansvarig för gruppens sammansättning och dess arbete. Dess främsta uppgifter i början var att göra en risk- och sårbarhetsinventering  som det kommunala handlingsprogrammet plus kommunens risk och sårbarhetsanalys bygger på. Samverkans ansvaret ligger på kommunledningskontoret och varje verksamhet och kommunala bolag är ansvariga för sin del i arbetet i skydd mot olyckor. Samverkan med övriga aktörer fungerar bra och är utbrett inom laholms kommun.

Räddningsjtänsten i Laholms kommun har ingått avtal med samtliga grannkommuner om gränslös räddningstjänst och det finns även avtal med landstinget angående IVPA (I Väntan På Ambulans). Vidare finns det även avtal med Båstads räddningstjänst om en gemensam insatsledarberedskap, samverkan med Halmstad och Hylte angående en gemensam brandingenjörsberedskap. Räddsam Halland är ett samverkansorgan där samtliga kommuner i laholm, halmstad, hylte, varberg och falkenberg ingått ett avtal om samverkan som gagnar den enskilde. På sikt är det meningen att samtliga kommuner inom räddsam halland skall ingå i HILL (Hallands Integrerade Larm och Ledningscentral) som ska fungera som en gemensam systemledning så att rätt resurser skall larmas ut i ett tidigt skede av en olycka.

Det är ju alltid bra med samarbete eller samverkan och att man så långt som möjligt får in så många som möjligt för att få en bättre helhetssyn på läget så att det på sikt blir till det bästa som man kan för tillfället för som man säger så är förändringes vind konstant, så det man gjorde idag så på bästa sätt är kanske bara medel imorgon så som med allt arbete krävs det att man hela tiden utvärderar och förbättrar det efter bästa förmåga.

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att utforma en hållbar plan och utveckling av samhället som vi lever och verkar i både på kort och lång sikt för att möta och tillgodose människans behov. I planerigen ingår det även en riskhanteringsprocess som ska se till att risken för en olycka hålls på en minimal nivå.

Översiktplanen visar hur man inom kommunen har tänkt sig att använda mark, vatten och bebyggelse så därför ska översiktplanen ge vägledning för efterföljande planer som rör mark och vattenanvändingen. ÖP är något som är alla kommuner ska ha både enligt plan och bygglagen som miljöbalken, den ska även hållas aktuell så därför prövas dess aktualitet av varje kommunfullmäktige under dess mandatperiod. I Laholms kommun finns det en detaljplanegrupp som ska verka för att risker i samhällets infrastruktur undviks eller begränsas i ett tidigt planeringskede. I denna grupp finns samtliga versamheter i kommunen representerade.

Detaljplanen är bindande och reglerar utformingen och användningen av mark, vatten och bebyggelse inom ett begränsat område. I detaljplanen är det som det låter in i minsta detalj redovisat hur man tänker använda ett område och till vad med typ av byggnader och våningsantal, placering och byggnadstekniska frågor. I samband med detaljplanen så ska en miljökonsekvensbeskrivning även göras om detaljplanen kommer attt medge att man ska använda mark, byggnader eller anläggning som innebär betydande miljöpåverkan. Hälsa och säkerhet är ett viktigt intresse som man även ska beakta i både översiktsplanen som detaljplanen. Det är även lämpligt att man i detaljplanen lyfter fram frågor om olycksrisker, brandskydd, tillgänglighet, insatstider och tillgång till släckvatten för att säkerställa en så bra räddningsinsats som möjligt.

Räddningstjänsten sitter med i den kommunala byggprocessen som samhällsbyggnadskontorets sakkunniga i brandskyddsfrågor. Räddningstjänstens uppgifter är bla att bedöma om byggheren tar sitt ansvar gällande brandskyddsfrågor och att de tekniska lösningarnar utförs enligt gällande normer.

Det är ju bra att man har både en grov och en detaljplan på både lång och kort sikt så att det inte blir som det har blivit på vissa ställen med att man har en fabrik mitt i ett bostadsamhälle bredvid en större vattentäckt eller att man bygger på mark som inte är lämplig och hållbar dvs risk för skred eller motsvarande, tycker även att det är bra att man har en detaljplanegrupp som representerar samtliga verksamheter inom kommunen även om det ibland kan bli väldigt drygt och långa beslutsvägar så är det förhoppningsvis till det bättre då det är tänkt att vi ska bygga ett samhälle som är hållbart både för männiksa och miljö för många generationer framåt.

http://www.laholm.se/bygga-bo/planer-och-utredningar/planer/




metallbrand


Mer om räddningstjänstens arbete

Verksamheten planeras årsvis där man utgår från de lokala prestationsmålen som man har satt i det kommunala handlingsprogrammet. Räddningstjänsten utför även rådgivning och information till enskilda för att de ska kunna uppfylla sina krav enligt LSO. I och med att man har klara och givna mål som räddningstjänsten ska uppfylla så måste det vara bra mycket lättare att planera sin verksamhet för att nå dessa mål, så även här tjänar man på att har klara konnreta mål som ska uppfyllas.

RTJ utför även tillsyn enligt LSO och LBE och för register över de objekt som ska ha tillsyn enligt lag. RTJ ansvarar även för att man informerar och underlättar för den enskilde som enligt LSO 2kap. 3§ ska lämna en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd. Personal som utför tillsyner har MSB:s utbildning inom området.

Det finns ett avtal med SOS-Alarm i Halland som är som kommunens larmcentral. Men för en hel del automatlarm så finns det en larmdator på stationen i Laholm som skickar larmen direkt till berörd station. På varje station så finns det en larmknapp som sitter väl synlig utanför station som man kan trycka på för att få hjälp av berörd station. När det gäller VMA (viktigt meddelande till allmänheten) så finns det tyfoner i alla tätorter samt Lilla Tjärby. Tyfonerna utlöses från SOS i Halmstad men även från stationen i Laholm. De som inte kan nås av tyfonen så sker varning genom radio och TV. Det finns rutiner för sändning av ett VMA-meddelande till allmänheten.

Alla olyckor i kommunen som föranlett en räddningsinsats kommer det att göras en olycksutredning på och beroende på omständigheter eller konsekvenser så kommer det eventuellt att göras en fördjupad utredning.

Inom kommunen så finns det totalt 20 personer som har beredskap i Laholm, Knäred, Våxtorp. I Hishult finns det 10 personer anställda på deltid men utan beredskap. Det finns ett avtal mellan Laholms kommun och Båstad om en gemensam insatsledarjour genom avtal, den som är insatsledare i Laholm är även chef i beredskap i kommunen. Det finns även avtal med Halmstad angående brandingenjör i beredskap. Då det pågår insatser i kommunen så ska det finnas minst 1+4 styrka i beredskap inom kommunen placerad på lämpligt strategiskt sätt för att tillgodose de framkomsttider som finns fasttällda inom kommunen men även en styrka från en annan kommun kan sättas in vid behov för att täcka upp beredskapen inom kommunen. Jag tycker att det är bättre att det finns en egen styrka som har beredskap inom den egna kommunen och då på den station som det är mest troligt att det händer något på som Laholm där det finns 1 insatsledare, 1 styrkeledare och 8 brandmän i beredskap så är det mest rationellt att låta en styrka på 1+4 ha beredskapen där. Man kan låta hela styrkan rycka ut från Laholm initialt men sen begära förstärkning från en annan station för att medverka vid insatsen så att man kan låta en 1+4 styrka återvända till stationen i Laholm för att hålla en så hög nivå på beredskapen som möjligt för att det är ju så att man känner till sit eget område bäst. Så att låta en annan styrka från en annan kommun eller en styrka från samma kommun ha en beredskap i ett område som de känner dåligt till och kanske även är dåligt rustade för både gällande kunskap och materiell är i min mening vårdslöst och nonchalant mot invånarna i kommunen och dess besökare.






Räddningstjänsten Laholm

Med räddningstjänst så menar man den verksamhet som kommunen ska bedriva för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö vid olyckor eller överhängande fara. Det kommunala handlingsprogrammet för räddningtjänsten ska redovisa målsättningen och vilka risker som det finns i kommunen som kan föranleda en räddningsinsats. Kommunen ska även redovisa vilken förmåga man har och tänker införskaffa sig för att kunna hantera en olycka. Här menar man både personal och dess kunskaper som materiel, man ska visa att man kan hantera både de ordinära som extraordinära händelserna och samverkan med både andra kommuner, statliga myndigheter som enskilda. I Laholms kommun finns det deltidspersonal i Laholm, Knäred och Våxtorp. I Hishult finns det deltidspersonal utan beredskap.

Målen

Enligt HP (handlingsprogrammet) finns det säkehetsmål som är kommunens lokala mål utifrån de lokala risker som finns med viss inrikting på de nationella målen och verksamhetsmålen som anges i LSO. Säkerhetsmålen ska formuleras utifrån den enskildes perspektiv och vilken önskvärd effekt det ska ha, och för att göra det enkelt så ska målen utformas så långt som det är möjligt med mätbara resultat. Prestationsmålen, berättar på vilket viss och medel som kommunen ska uppnå de olika säkerhetsmålen, både de lokala och nationella. Målen kan formuleras i vilka åtgärder och aktiviteter som ska utföras och på vilket vis de utförs, vem som har ansvaret och om hur samverkan kan ske. Jag tycker att det är bra och konkreta mål som de har lagt upp och enligt handlingsprogrammet så har de nått upp till de allra flesta målen. Tror att det har lyckats så bra tack vare att de har riktiga konkreta mål och vem som är ansvarig för vad, som är nyckeln till framgången. klipper in ett exempel nedan.



S8. Antalet bränder i bostad skall minska fram till 2011.

P8. Teknik- och servicekontoret skall fortsätta att ta fram underlag för ett fungerande
systematiskt brandskydd på de fastigheter där Laholms kommun står som ägare.

Ansvar: Servicenämnden

P8a.  Skorstensfejarmästarna ska utföra rengöring (sotning) på brandskyddskontroll till 100%
på sotningspliktiga objekt enligt fastställda sotnings- och brandskyddskontrollfrister.

Ansvar: Kommunstyrelsen  
Medverkande: Räddningstjänsten

P8b.  Utrymningsplaner vid eventuell brand i lokal skall vara välförankrade hos personal och
elever och skall revideras minst en gång per mandatperiod.  

Ansvar: Barn- och utbildningsnämnden  
Medverkande: Kommunstyrelsen (Räddningstjänsten) och Servicenämnden.


P8c.  Under mandatperioden skall samtliga hushåll i kommunen få information via utskick
om hur man hanterar en brand i bostad.  

Ansvar: Kommunstyrelsen
Medverkar: Räddningstjänsten

Det va allt för denna gång, nu är det picknik vid kvarnfallet som gäller i det fina strålande vädret som visar sig idag:)

Handlingsprogram

Kommunens handlingsprogram ska grunda sig på de nationella målen som anges i LSO 2003:778 men även de lokala riskerna som kan finnas i en kommun. Enligt LSO ska man ha ett handlingsprogram för både kommunens förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänsten. Det är fritt för kommunen att välja om man vill ha två separata handlingsprogram eller ett gemensamt i Laholms kommun har  man valt att ha ett gemensamt för att få en mer enhetlig bild av de aktuella riskerna som finns lokalt i kommunen. Syftet med att ha ett handlingsprogram är att man ska få ett styrdokument för att öka säkerheten och tryggheten i Laholms kommun. Det ska även ge en ökad förståelse och inblick hos beslutsfattande och verksamhetsansvariga men även verka som underlag för information till kommuninvånare och anställda hur kommunen ska arbeta med den förebyggande versamheten för skydd mot olyckor. Vad finns det då för mål i Handlingsprogrammet för kommunen? Laholms kommun har en övergripande vision som lyder:

 "I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling".

För att uppnå denna vision har kommunen tagit fram fem målområden: Utveckling och tillväxt, demokrati och medborgarskap, livskvalittet, miljö och verksamhet. 

Kommunstyrelsens inriktningsmål för risk- och säkerhet samt räddningstjänst lyder:

”Laholms kommun skall upplevas som en trygg och säker kommun att bo och vistas i”.

Effektmålen som följer inriktningsmålet och som skall säkerställa att målet uppnås lyder:

”Målen i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor ska uppfyllas”.

”Andelen medborgare som upplever att kommunen är trygg och säker att bo och vistas i ska öka med 1 % per år.

Mäts som andelen som upplever oro för att utsättas för brott”.

Säkerhetsmålen anger kommunens lokala mål utifrån riskena med inriktning mot de nationella målen som anges i LSO samt de grundläggande verksamhetsmålen.

Prestationsmålen anger hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen. Målen kan preciseras i hur man ska konkret gör för att nå målen i form av åtgärder eller aktiviteter som ska utföras. Här anger man även vem som ska göra vad, vilka resurser som behövs och vilka som ska samverka med varandra.

I Laholm har man två övergripande säkerhetsmål som lyder:

"Medborgarna ska uppleva Laholms kommun som en säker och trygg kommun".

"Den enskildes fömåga att hantera olyckor skall öka".

Och under dessa säkerhetsmål finns det en rad prestationsmål som berättar hur man ska gå tillväga för att nå dessa säkerhetsmål samt vilka som ansvarar för att det blir gjort. Sedan har man lagt in ett antal säkerhetsmål under olika sakområden som:

Samhällsplanering: risken för olyckor i laholms kommun ska minskas genom att det tas riskhänsyn i samhällsplaneringen.

Vattensäkerhet: Antalet omkomna av drunkning i laholms kommun ska minska fram till 2011.

Fallolyckor: Antalet fallolyckor bland äldre sak minska fram till 2011.

Samverkan: Samarbetet inom kommunen, med ideella organisationer, myndigheter och näringsidkare  gällande risk- och säkerhetsarbete ska öka.

Extraordinärhändelse: Laholms kommun ska ha en organisation som är väl lämpad för att hantera händelser med extremväder i framtiden.

Bränder: Antalet bränder i bostäder ska minska fram till 2011.

Räddningstjänst: inom Laholms kommun ska den nödställde nås av räddningtjänsten inom fastställd framkomsttid vid 90% av insaterna avseende: brand i byggnad, trafikolycka, drunkning och nödställd person.

Under alla dessa säkerhetsmål finnes en rad olika prestationsmål som visar på vilket sätt som man ska nå dessa mål.






För er som vill titta mer på Laholms Kommuns handlingsprogram:
http://www.laholm.se/Upload/kom/Styrdokument/Krishantering/E4%20Handlingsprogram%202008-2011_nyver3.pdf

nej nu känner jag att det är dags att ta kväll så ha det så jävligt tills nästa gång:)


Lagen om skydd mot olyckor

Den 1 januari 2004 kom en ny lag, Lagen om skydd mot olyckor ( LSO, 2003:778) med tillhörande förordning (2003:789) som helt ersatte den tidigare räddningstjänstlagen och räddningstjänstförordningen. Målen med den nya lagen är att man givetvis ska skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö mot olyckor. Skapa bättre förmåga för samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till en räddningsinsats. Förbättra möjlighterna för att minska antalet olyckor och möjlighet att anpassa sig utifrån lokala förhållanden. Det står vidare att en kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet, där man anger vad man har för mål och risker i ens kommun samt ett handlingsprogram för räddningstjänst och även här anger vad man har för mål och risker i kommunen som kan leda till en räddningsinsats. Man ska även ange vad man har för förmåga i kommunen för att hantera en insats samt vad man tänker skaffa sig för att genomföra sådana insatser.

Vill man läsa mer om LSO så kolla in länken nedan eller titta under länkar i högerspalten.
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Lag-och-ratt/Lagstiftningsomraden/Skydd-mot-olyckor/

kanske lägger in en bild eller en video för att avlasta er i allt detta läsande lite senare:)

på G

har varit uppe sen lite innan kl 05 idag för att hinna jobba en sväng på Nibe Ab som är stället man e på för tillfället för att senare åka till brandstationen i Knäred för lite plugg om laholms kommun och dess handlingsprogram. så nu väntar jag bara på att kaffet ska rinna ner så att man kan börja. på återseende

Grupp 3


vilken förvaltning gör vad med vem eller inte?

 • Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet. Beslutar  främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor samt nämndernas organisation och verksamhetsformer.
 • Kommunrevisionens syfte är att ge fullmäktige underlag för sin prövning och beslut om styrelsens och andra nämnders ansvarsfrihet för sin verksamhet. Alltså kolla så att alla sköter sitt jobb med ordning och reda. en liten kommunpolis kan man säga:)
 • Demokrati- och organisationsberedningens uppgift är att bereda frågor om utformningen av kommunens styr-, organisations- och verksamhetsformer med särskild inriktning mot utveckling av instrument för målstyrning, resultatuppföljning och utvärdering.
 • Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedningen eller fyllnadsval som inte är ordförande- eller vice ordförandeval.
 • Kommunstyrelsen kan kallas "kommunens regering". Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.
 • Barn och ungdomsnämnden sköter kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar.
 • Kultur och utvecklingsnämnden ansvarar för bla gymnasieskolan, komvux, sfi, arbetsmarknads insater, näringsliv, turism, kultur mm.
 • Krisledningsnämnden. Om en kris är av sådant slag att det krävs beslut som ligger utanför kommunchefens och verksamhetschefernas mandat kan kommunens krisledningsnämnd sammankallas. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott på tre personer, dessa utgör krisledningsnämnd enligt lagen om extraordinära händelser och kan överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen.
 • Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har vidare hand om kommunens grundläggande kartförsörjning.
 • Sevicenämnden har hand om lokalförsörjning, fastighetsförvaltining, bygg och anläggning, inköp, städ och kostverksamhet. De har även hand om vatten och avlopp, renhållning, väghållning och andra allmänna platser.
 • Socialnämndens uppgifter är att vara införstådd med de lokala levnadsförhållandena, medverka i samhällsplanering och samarbeta med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar. Att informera om socialtjänsten i kommunen, ha en uppsökande verksamhet för att förbättra våra levnadsförhållanden???( förbättra enligt vem???). Ansvara för service och omsorg, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp (ja tack, kan jag få mer?), samt annat bistånd till familjer och enskilda i trängade behov.
 • Valnämnden är ju som det låter, de ansvarar för att det genomförs de val vi har och bestämmer vilka platser och lokaler som ska användas.
 • Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen skall garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, inte kan förvalta sin egendom eller på annat sätt inte kan tillvarata sina rättigheter.

All denna fina information finns att hämta på www.laholm.se
Den kommunala verksamheten styrs av olika lagar, mål och regler. Offentlighetsprincipen, det vill säga rätten att ta del av alla offentliga handlingar, ger dig omfattande insyn i Laholms kommuns verksamhet.
nu är det dags för lite innebandy så ha det så länge.

Lite om Laholms kommun

De nutida kommunerna infördes 1971, då begreppen stad och köping utmönstrades och ett generellt kommunbegrepp infördes. Idag finns det 290 kommuner i Sverige.

Det politiska styret i en kommun är uppbyggt genom ett direktvalt kommunfullmktige, som väljs på samma sätt och på samma dag som riksdagen, med partival. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som sköter det övergripande löpande politiska arbetet och därtill finns olika nämnder och styrelser som sköter kommunens åtaganden inom olika områden.

Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar med anställda tjänstemän som skall verkställa politikernas beslut och sköta det dagliga arbetet i kommunens verksamheter.

Kommunernas verksamhet regleras genom kommunalagen. En kommun bildas genom beslut av regeringen och i detta beslut fastslås också kommunens namn. 

I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige som beslutar om kommunens frågor. kommunstyrelsen, utsedd av kommunfullmäktige, leder verksamheten. Verksamhetern regleras till största delen av kommunalagen och finansieras av kommunalskatter, avgifter och statsbidrag.

Den största kommunen till ytan i Sverige är Kiruna kommun. Den kommun som har flest invånare är Stockholms kommun, därefter kommer Göteborgs kommun.

Laholm har anor från 1200-talet och är Hallands äldsta stad och länsets sydligaste kommun. Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland. Ytan är 887 kvadratkilometer, varav cirka 250 kvadratkilometer är jordbruksmark.

Vid årsskiftet 2009/2010 hade kommunen 23 345 invånare, fördelade på 14 tätorter. Nästan 80 procent av befolkningen bor i villa eller småhus. Av bebyggelsen är cirka 8 500 småhus och 2 600 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom finns cirka 4 200 fritidshus, varav cirka 3 000 ligger i kustområdet (Mellbystrand och Skummeslövsstrand).

Laholm är kommunens centralort med ungefär en fjärdel av invånarna. Knappt  7000 bor på landsbygden, medan övriga är bosatta i någon av övriga 13 tätorter.

Så här ser Laholms Kommuns organisation ut som trädde i kraft den 1 januari 2011, så det kan ju bli lite spännande att sätta sig in i hur det fungerar i sin egna kommun med en ny organisation.




Dags att börja blogga

Ja så var det väl dags att börja med denna blogg. Detta gör jag som en del i min SMO-utbildning inom ämnet kommunernas säkerhetsarbete. De olika delarna som ska finnas med har jag lagt som olika kategorier för att det ska va enkelt att följa med i mitt arbete. Har läst att en del gnäller på det här med att vi ska blogga, men det är ju mycket enklare att blogga tänker jag jämfört med att skriva en rapport för på en blogg kan man skriva lite vad man vill, det behöver inte alltid vara rätt och riktigt, behöver inte källhänvisa så på många sätt så är kan det tänkas vara bättre med att blogga om sitt arbete för att det blir mycket mer fritt skrivande eller bloggande. Nu är det tänkt så att jag ska skriva minst tre inlägg per vecka och detta arbetet kommer att utföras under vecka 11, 22 och vecka 23 och ämnena som jag kommer att titta på är

 • Kommunal organisation
 • Kommunala handlingsprogram
 • Räddningstjänstens roll
 • Samhällsplanering
 • Tvärsektoriellt arbete

Så nu är det dags för mig att blogga lte om min kommun som är Laholms kommun som ligger i Hallands län. Alla är välkommna att lämna kommentarer eller komma med frågor om ni har några:)


Avkoppling


En liten explosion


RSS 2.0